Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką autorstwa Krzystofa Załęskiego, Jarosława Kozuby oraz Jana Rajchela  pt. "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym. Wybrane problemy". Celem opracowania jest przedstawienie i zaznajomienia z zakresem funkcjonowania lotnictwa cywilego oraz międzynarodowych i krajowych programów ochrony lotnictwa i wdrażania polityki bezpieczeńśtwa w organizacjach lotniczych. Prezentowana pozycja jest przeznaczona głównie dla studentów różnych kierunków studiów, przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem narodowym. Stanowi ona także dobry materiał uzupełniający wiedzę dla studentów na innych kierunkach, przede wszystkim związanych z lotnictwem, zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie oraz funkcjonowaniem portów lotniczych.

okladkaW najnowszym numerze czasopisma "Komunikacja Publiczna" (2/2017) KZK GOP ukazały się artykuły współpracowników Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Badania psychotechniczne w transporcie zbiorowym Autor: Katarzyna Chruzik, strony: 26-29

Jeszcze niedawno diagnostyka psychologiczna badała stopień dysfunkcji w medycynie, szkolnictwie czy w procesach wychowania. Jednak w miarę gwałtownego postępu technologicznego szeroko rozumiana diagnostyka psychologiczna stała się jednym z podstawowych narzędzi selekcyjnych, umożliwiających określenie przydatności jednostki do określonych zawodów (w tym prowadzenia pojazdów komunikacji zbiorowej). Badania z zakresu psychologii pracy to w gruncie rzeczy określenie poziomu niezawodności człowieka jako elementu układu „człowiek – maszyna”. Bowiem analizując przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków drogowych zmniejsza się zawodność maszyn na rzecz zawodności człowieka. W artykule przedstawiono też urządzenia stosowane przez Laboratorium Badań Psychotechnicznych przy Katedrze Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej.

 

Rozwój transportu wodnego na Kanale Gliwickim Autor: Adam Mańka, strony: 36-43

Transport wodny śródlądowy jest jednym z najstarszych rodzajów przemieszczania się człowieka i przewożenia towarów. W przeszłości decydował o usytuowaniu miast i sprzyjał rozwojowi gospodarki. Wraz z rozkwitem innych rodzajów transportu znaczenie transportu wodnego stopniowo malało na rzecz drogowego, kolejowego czy lotniczego. Obecnie coraz częściej docenia się pozytywne aspekty żeglugi śródlądowej w kontekście ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W Polsce taki potencjał ma między innymi Kanał Gliwicki.

 

Zagrożenia terrorystyczne w komunikacji miejskiej i lotniczej Autor: Radosław Fellner, strony: 44-49

Poczucie stabilności i bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka [4]. Zapewnienie jej, wraz z zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych, warunkuje realizację potrzeb wyższego rzędu, jak potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji. Te ostatnie trzy silnie wiążą się z koniecznością komunikacji, podróżowania, przemieszczania się. Od lat operatorzy, kierowcy, kapitanowie, piloci, władze, służby państwowe, międzynarodowe instytucje oraz organizacje pozarządowe dążą do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji.

Artykuły są dostępne na stronie http://www.kzkgop.com.pl/publikacje/wydania/2/w-131-2-22017-komunikacja-publiczna-22017.html.


 

1Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu "Application GNSS in air navigation" autorstwa kierownika KTL dr hab. nawig. Andrzeja Fellnera. Artykuł zawiera informację o implementacji technik satelitarnych w polskim lotnictwie. Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL i GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym dla Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie "Space research in Poland - report to COSPAR" Polskej Agencji Kosmicznej.

Opracowanie „SPACE RESEARCH IN POLAND Report to COSPAR 2016” jest podzielone na 5 zasadniczych części: 1 - SATELLITE GEODESY, 2- REMOTE SENSING, 3 - SPACE PHYSIS, 4 – ASTRONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES, 5 – LAW AND THE POLITICS.

części pierwszej „Geodezja satelitarna” opracowanej przez prof. Sanisława Schillaka i prof. Mariusza Figurskiego, podano we wstępie, że stanowi ona „Polish National Report on Satellite Geodesy”. Jest jednocześnie sprawozdaniem z prac nad zaawansowaniem implementacji kosmicznych technik w Polsce w latach 2014 do 2015. W formie raportu prezentuje osiągnięcia i działalność polskich instytucji w dziedzinie geodezji i nawigacji satelitarnej, koncentrując się na zasadniczych problemach: - globalne i regionalne pomiary GPS i SLR w ramach: IGS (International GNSS Service), International Laser Ranging Service (ILRS), International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), European Reference Frame Permanent Network (EPN); - Polish geodetic permanent network – ASG – EUPOS; - modelowanie jonosfery i troposfery; - praktyczne wykorzystanie metod satelitarnych w regionalnych geodezyjnych zastosowaniach; - geodynamicznych badaniach; - metrologicznej kontroli aparatury globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS); - wykorzystanie grawimetrycznych misji satelitarnych; - zastosowanie GNSS w lądowej, ,morskiej i powietrznej nawigacji; - synchronizacji czasu w systemie Galileo; - zastosowanie systemu GLONASS w geodezyjnych i nawigacyjnych badaniach W dokumencie stwierdzono, że działalność w tym zakresie prowadziły w Polsce następujące ośrodki badawcze Centre of Applied Geomatics (CAG), Military University of Technology (MUT); - Department of Astronomy and Geodynamic, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Satellite Geodesy and Navigation University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Planetary Geodesy, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences (SRC PAS) in Warsaw; - Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Geomatics, University of Science and Technology - AGH in Cracow; - Faculty of Navigation, Gdynia Maritime University; - Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw (IGiK); - Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Warsaw University of Technology (WUT); - Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences; - Naval Academy in Gdynia; - Maritime University in Szczecin; - Polish Air Force Academy in Deblin; - Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe Silesian University of Technology/Polish Air Navigation Agency in Warsaw. Z wymienionych ośrodków naukowo badawczych na str. 24- 28 zawarte jest sprawozdanie z prowadzonych wspólnie badań naukowych (Centrum i PAŻP) pt. „Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in air navigation”.

Cały artykuł można pobrać klikając na TEN LINK.

W "Zeszytach Naukowych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej - Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" ukazały się artykuły współpracowników Centrum oraz pracowników Katedry Technologii Lotniczych. Wszystkie artykuły można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol94.html

 

Artykuły pochodzą z konferencji "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)”.  W Zeszycie nr 94 znalazły się następujące artykuły:

- Tomasz BALCERZAK: A "just culture"? Conflicts of interest in the investigation of aviation accidents,

- Katarzyna CHRUZIK, Karolina WIŚNIEWSKA, Radosław FELLNER: Analysis of internal sources of hazards in civil air operations,

- Robert KONIECZKA: How to secure basic evidence after an aviation accident.

Wszystkie artykuły można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol94.html


Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieZapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką dr inż. Katarzyny Chruzik pt. "Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie". Celem publikacji jest przedstawienie i popularyzacja: opublikowanych podstawowych pojęć związanych z inżynierią bezpieczeństwa; stosowanych obecnie w transporcie metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowanych obecnie w transporcie metod zarządzania ryzykiem; metod w zakresie oceny zagrożeń oraz metodyki w zakresie naruszenia i niedopełnienia obowiązków w bezpieczeństwie transportu.

Ze wstępu:

Inżynieria bezpieczeństwa wyrasta z potrzeby rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom oddziaływującym na społeczeństwo, środowisko naturalne i dobra cywilizacji oraz chronienia wąsko wyspecjalizowanych grup zawodowych o wysokich umiejętnościach (w tym operatorów środków transportu). Stała się w ciągu ostatnich lat samodzielną dyscypliną nauki. Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ograniczył się oczywiście do energetyki jądrowej oraz astronautyki i obejmuje obecnie praktycznie wszystkie obszary techniki w tym transport. Wśród tych obszarów należy po energetyce jądrowej i astronautyce przede wszystkim wymienić przemysł chemiczny, transport (od lotnictwa po transport drogowy), przemysł wydobywczy, energetykę konwencjonalną, budownictwo itd. Zarządzanie bezpieczeństwem stało się obecnie jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez operatorów transportowych do utrzymywania i zwiększania poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. Proces ten od fazy projektowania (poprzez produkcję, użytkowanie, utrzymanie) do zakończenia procesu głównego (charakterystycznego dla danego podmiotu) wykorzystywany jest przez wszystkich przedstawicieli branży transportowej i wynika z wdrożenia wymagań prawnych i zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu. Obowiązek zarządzania ryzykiem obejmuje obecnie wszystkie podmioty zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w prowadzenie ruchu lotniczego, kolejowego i morskiego (przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, producenci wyrobów). Proces ten staje się więc działaniem globalnym w branży transportowej tworząc zintegrowany system oddziaływania pomiędzy nimi. Najogólniej zarządzanie zobrazować można jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest więc poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych poprawa bezpieczeństwa przewozów.

Zobacz spis treści.

Publikację można nabyć w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.