Celem działania Centrum jest kształcenie na Politechnice Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego przy:

✈ organizowaniu studiów podyplomowych, takich jak: "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W INFRASTRUKTURZE I OPERACJACH LOTNICZYCH", "Organizacja lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej”, „Teleinformatyka w transporcie lotniczym”, a także "Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych”,

organizowaniu szkoleń i kursóww zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, kurs dla audytorów systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem"ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH"

✈ organizowanie kursów i szkoleń dokształcających, takich jak: wymagania PART 66 i PART 147, PART 145,  Czynnik ludzki w lotnictwie - Human FactorKurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu (w oparciu o zgodę Śląskiego Kuratora Oświaty nr ST-KZ.5633.1.12.2013),

✈ prowadzeniu badań z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,

✈ organizowaniu nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów („Nawigacja Powietrzna” i „Mechanika Lotnicza”),

     ✈ organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów.

✈ organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, konkursów: 

http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/homepage/studia-stacjonarne/153-konferencja-odpornosc-infrastruktury-krytycznej-lotnisk-za-nami 
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/13-konferencje-i-seminaria/60-i-konferencja-naukowo-techniczna-smt3p-za-nami
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/13-konferencje-i-seminaria/149-seminarium-rpas-in-business-science-and-air-industry-w-toruniu 
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/14-aktualnosci/92-wielki-final-i-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-lotniczej-za-nami

Centrum, z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Śląskiej oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., przy współpracy z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, realizuje swoje cele przez:

    ✈ szkolenia lotnicze do licencji pilota turystycznego PPL (A) oraz inne,

     ✈ pozyskiwanie uczestników studiów oraz kursów m.in. w technicznych szkołach średnich w regionie oraz uczestników studiów podyplomowych,

      ✈ inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,

      ✈ prowadzenie prac badawczych i usługowych oraz badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:

     ✈ lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,

    ✈ eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),

     ✈ systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.).