ANALIZA AKTUALNYCH METOD DETEKCJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (DRONÓW) - Andrzej FELLNER, Bogdan MAŃKA, Adam MAŃKA,"TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO", (s. 484-488), http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/14-aktualnosci/31-detekcja-bezzalogowych-statkow-powietrznych-i-systemy-satelitarne-w-technice-transportu-szynowego

Fellner, A.Mańka, A.Fellner, R., Drony – bezpieczeństwo i zagrożenia, Komunikacja Publiczna, www.kzkgop.com.pl/publikacje/wydania/2/w-126-2-12016-komunikacja-publiczna-12016.html

Czemu drony są częścią Przemysłu 4.0? Jakie znaczenie dla przyszłości rynku ma unijna koncepcja U-Space? Jak wygląda rynek szkoleń w Polsce? Ile firm działa na polskim rynku dronowym? Kto na tym rynku rządzi?, "Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci", http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/18-rpas-team/69-centrum-i-rpas-team-w-raporcie-rynek-dronow-w-polsce-2017

Fellner Radosław, 2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?, http://www.swiatdronow.pl/2017-rok-wielkich-zmian-w-branzy-dronow

Marian Bujnowski, Integracja bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa cywilnego, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/41/74.pdf

ZASADY LOTÓW DRONÓW W CTR – INFOGRAFIKA, www.swiatdronow.pl/zasady-lotow-dronow-ctr-infografika

CZY POLICJA MOŻE KONTROLOWAĆ ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?, www.swiatdronow.pl/czy-policja-moze-kontrolowac-swiadectwo-kwalifikacji-uavo

CZY MOŻNA LATAĆ DRONEM NAD CUDZĄ POSESJĄ?, www.swiatdronow.pl/mozna-latac-dronem-nad-cudza-posesja

Drony cywilne a prawa właścicieli nieruchomości, http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/nieruchomosci/prawo-budowlane/771361,Drony-cywilne-a-prawa-wlascicieli-nieruchomosci.html

ASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI LATAJĄCYCH (RPA), www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa

Mikołaj Doskocz, https://latajlegalnie.com/category/drony/


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ(1) z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, tekst jednolity, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1993/1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1500835546154&uri=CELEX:02012R0923-20160818

Propozycja opracowania wspólnych zasad dotyczących wykonywania operacji z użyciem dronów w Europie, https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_PL.pdf


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000521

Ogłoszenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące, www.edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2017/477/