Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oferując współpracę w wielu dziedzinach branży lotniczej, także z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

BSP charakteryzuje się modułową konstrukcją i pozwala na montaż oraz zasilanie różnych urządzeń (do kilku kilogramów) a także sterowanie nimi drogą radiową wraz z przekazem danych do stacji naziemnej. Istnieje możliwość wykorzystania podczas prac naukowo-badawczych drona oraz jego specjalnych aplikacji. Charakterystyka UAV:

 • ✈ sześciowirnikowiec,
 • ✈ składana karbonowa rama (łatwy transport),
 • ✈ składane podwozie,
 • ✈ odbiornik Futaba 8-kanałowy,
 • ✈ FPV z telemetrią na monitorze oddzielnym,
 • ✈ waga ok. 5 kg,
 • ✈ udźwig do 6 kg.

Przykładem jest współraca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice.

Więcej informacji dotyczących naszej współpracy z przemysłem i możliwości badawczych znaleźć można w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej. Przykładowy LINK1, LINK2.

 Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą współpracy w zakresie:

1. Doradztwa oraz wykonywania ekspertyz

2. Badań naukowych 

3. Projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych

4. Organizacji studiów podyplomowych, szkoleń i kursów:

Studia podyplomowe:

✈ „Zarządzanie i bezpieczeństwo w transporcie lotniczym” na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej” - na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Teleinformatyka w transporcie lotniczym” – dwusemestralne studia podyplomowe na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. „Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych” – studia podyplomowe na wydziałach Budownictwa i Architektury.

Kursy

NOWOŚĆ Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych - VLOS i BVLOS!

A) Wymagania EASA : PART 66 i PART 147

 • Kurs PART 66 :
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks III (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) w zakresie licencjonowania personelu technicznego,
 • ✈ zapoznanie, z procedurami szkolenia i licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • PART 147
 • ✈ Zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks IV (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) dla organizacji szkolenia mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
 • ✈ Zapoznanie z procedurami szkolenia i egzaminowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

B) Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Cel szkolenia:
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zrozumienie zagadnień „Czynnika ludzkiego” i ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami i zaleceniami w zakresie „Czynnika ludzkiego”  w organizacjach obsługowych i organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • ✈ uświadomienie ograniczeń wynikających z „Czynnika ludzkiego” - w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu,
 • ✈ rozwijanie umiejętności w zakresie „Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur).
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

C) Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczychmechanika, naziemnego i latającego personelu

 • Cel szkolenia:
  • ✈ przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu lotniczego, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki i praktyki metodycznej,
  • ✈ wzbogacenie wiedzy licencjonowanych kontrolerów lotniczych, instruktorów pilotów, posiadających licencje, pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydujących na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych.
  • Dodatkowo uwzględniony w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Humans Factor”, który jest istotny w branży lotniczej.

D) Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Cel szkolenia:
 • ✈  opanowanie zagadnień związanych z wybranym modułem z obszaru ochrony lotnictwa.
 •  11.2.3.9. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej,
 • ✈ 11.2.3.10. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa,
 • ✈ 11.2.6. 2. Osoby inne niż pasażerowie wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska - szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.2 . Szkolenie podstawowe dla osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5,
 • ✈ 11.2.3.7 Szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych,
 • ✈ 11.2.4 Szkolenie specjalistyczne osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
 •  11.2.5 Szkolenie specjalistyczne osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.
 • Zgłoszenia proszę kierować na adres internetowy: marta.jackowska(at)polsl.pl
 • Informacje telefoniczne: (32) 603 40 58.
 •  

Wybrane przykłady badań naukowych Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej Szukaj...:

1) Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) + Inne czujniki: Analiza składu spalin i zanieczyszczenia powietrza (smog) – domy i przemysł; Analiza hałasu, podsłuch laserowy, detekcja źródeł zakłócenia GPS, detekcja źródeł zakłócenia częstotliwości zastrzeżonych; Wykrywanie przekroczenia natężenia pola elektromagnetycznego (smog elektromagnetyczny); Detekcja nieszczelności instalacji gazowych i chemicznych; Laserowy lub fotograficzny pomiar geometrii terenu;

2) BSP + wyposażenie dodatkowe: Kamizelka ratunkowa, transport przedmiotów do kilku kilogramów, możliwość dwustronnej komunikacji głosowej, stosowanie znaków świetlnych (zarządzanie ruchem w sytuacji kryzysowej), pościg itd.; Kontrola stanu technicznego kominów oraz pomiar ciągu strumienia kominowego;

3) Detekcja i unieszkodliwianie dronów – Centrum prowadzi testy prototypu do detekcji; 

4) BSP + kamera termowizyjna: Detekcja osób i pojazdów nocą w tym na terenach zalesionych; Wykorzystanie termowizji w warunkach zimowych (poszukiwanie osób, zamieszkałych nieużytków, wykrywanie źródeł utraty ciepła), detekcja uszkodzeń sieci ciepłowniczych; Detekcja uszkodzeń sieci energetycznych, uszkodzenia kominów;

5) Inne zastosowania: Pomiary natężenia ruchu; ratowanie topiących się;

6) Ponadto pracownicy Centrum wzięli udział w następujących projektach badawczych: 

Poniżej zamieszczamy materiały do przedmiotów "Prawo lotnicze i procedury", "Prawo lotnicze i procedury ATC" I i II, "Procedury operacyjne":

Znalezione obrazy dla zapytania open accessStudentom i pracownikom naukowym polecamy korzystanie z polskich oraz zagranicznych cyfrowych repozytoriów, bibliotek i baz danych zawierających artykuły, raporty, prace dyplomowe i referaty w otwartym dostępie (Open Access) z obszaru transportu.

Logo KTLKatedra Technologii Lotniczych powstała 1 września 2014 roku na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej bazując na wieloletniej tradycji Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i jej intensywnym rozwoju.

Celem działania Katedry Technologii Lotniczych jest kształcenie na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego oraz współpraca naukowo-badawcza na rzecz rozwoju tej gałęzi transportu.

Kadrę naukowo-badawczą Katedry stanowią specjaliści w zakresie sektora lotnictwa cywilnego, nawigacji powietrznej a także szeroko rozumianego projektowania, analiz ryzyka i weryfikacji konstrukcji, mechaniki i aerodynamiki oraz bezpieczeństwa w transporcie. Baza kadrowa i zasoby laboratoryjne a także ścisła współpraca z przemysłem sektora lotniczego gwarantują naszym absolwentom nabycie interdyscyplinarnej wiedzy i bogatego doświadczenia w zakresie proponowanych specjalności a także silną pozycję na rynku pracy. Nasi studenci współpracują i znajdują zatrudnienie w takich firmach, jak: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA/Katowice Airport, AIRCOM, Royal Star Aero, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, LineTech, Wizz Air, Smart4Aviation, Ryanair, Travel Service, Sprint Air.

Z dniem 1 września 2017 roku decyzją Rady Wydziału Katedra Technologii Lotniczych przestała istnieć.


Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych, http://kltl.polsl.pl/.