Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieZapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką dr inż. Katarzyny Chruzik pt. "Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie". Celem publikacji jest przedstawienie i popularyzacja: opublikowanych podstawowych pojęć związanych z inżynierią bezpieczeństwa; stosowanych obecnie w transporcie metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowanych obecnie w transporcie metod zarządzania ryzykiem; metod w zakresie oceny zagrożeń oraz metodyki w zakresie naruszenia i niedopełnienia obowiązków w bezpieczeństwie transportu.

Ze wstępu:

Inżynieria bezpieczeństwa wyrasta z potrzeby rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom oddziaływującym na społeczeństwo, środowisko naturalne i dobra cywilizacji oraz chronienia wąsko wyspecjalizowanych grup zawodowych o wysokich umiejętnościach (w tym operatorów środków transportu). Stała się w ciągu ostatnich lat samodzielną dyscypliną nauki. Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ograniczył się oczywiście do energetyki jądrowej oraz astronautyki i obejmuje obecnie praktycznie wszystkie obszary techniki w tym transport. Wśród tych obszarów należy po energetyce jądrowej i astronautyce przede wszystkim wymienić przemysł chemiczny, transport (od lotnictwa po transport drogowy), przemysł wydobywczy, energetykę konwencjonalną, budownictwo itd. Zarządzanie bezpieczeństwem stało się obecnie jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez operatorów transportowych do utrzymywania i zwiększania poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. Proces ten od fazy projektowania (poprzez produkcję, użytkowanie, utrzymanie) do zakończenia procesu głównego (charakterystycznego dla danego podmiotu) wykorzystywany jest przez wszystkich przedstawicieli branży transportowej i wynika z wdrożenia wymagań prawnych i zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu. Obowiązek zarządzania ryzykiem obejmuje obecnie wszystkie podmioty zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w prowadzenie ruchu lotniczego, kolejowego i morskiego (przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, producenci wyrobów). Proces ten staje się więc działaniem globalnym w branży transportowej tworząc zintegrowany system oddziaływania pomiędzy nimi. Najogólniej zarządzanie zobrazować można jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest więc poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych poprawa bezpieczeństwa przewozów.

Zobacz spis treści.

Publikację można nabyć w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.